Om våra resultatrapporter

Genom Senior alerts olika rapporter kan användare i realtid följa arbetet med den vårdpreventiva processen och resultat. Rapporterna visar resultat för arbetet med riskbedömning, identifiering av bakomliggande orsaker, åtgärdsplanering, uppföljning samt utfall för trycksår, BMI >22, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.

Om våra resultatrapporter

Tre olika resultatrapporter

Senior alert har i dagsläget tre olika resultatrapporter:

  • Vårdprevention och utfall - visar resultat på övergripande nivå för Sverige, kommun/region samt privata vårdgivare.
  • Enhetens koll på läget - visar resultat för den registrerande enheten.
  • HALT - visar resultat för deltagande enheter i HALT (mätning av antibiotikaanvändning inom särskilda boende och vårdrelaterade infektioner).
Pubilk rapport Vårdprevention och utfall

Resultatrapporten Vårdprevention och utfall finns även som publik rapport, vilken inte kräver behörighet för åtkomst. Läs mer om vår publika rapport.

Manualer och beskrivningar av resultatrapporterna

För att stödja våra användare i användning/tolkning av våra resultatrapporter har vi tagit fram en rapportmanual, en rapportbeskrivning och en folder.

  • Rapportmanual - beskriver var ni hittar resultatrapporterna i registret och vilken statistik ni kan få ut i rapporterna Vårdprevention och utfall, Enhetens koll på läget och HALT.
  • Registerbeskrivning - beskriver hur ni tolkar resultaten för samtliga resultatrapporter. Innehåller förklaringar och förtydliganden. 
  • Foldern Har ni koll på era resultat - hjälper er tolka resultatrapporterna och ställa rätt frågor utifrån resultaten.

För att komma åt samtliga funktioner i våra resultatrapporter behöver du ha behörighet till registret.

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.