Definitioner och förklaringar av begrepp kopplade till nationella kvalitetsregister

Definitioner och förklaringar av begrepp kopplade till nationella kvalitetsregister

Huvudman - avser kommunerna och landstingen/regionerna som ansvariga för hälso- och sjukvård och (för kommunernas del) Socialtjänst. Kommuner och landsting/region har kvar sitt huvudmannaskap även om en verksamhet lämnas över till en privat utförare.

 

Privat utförare - avser en privat aktör som har hand om vården av en kommunal angelägenhet enligt 3 kap. 16 § KL. En privat utförare kan vara en enskild individ men kan också vara ett aktiebolag, ett handelsbolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. En privat utförare kan inte vara helt eller delägt kommunalt bolag.

 

Vårdgivare - Med vårdgivare avses i denna lag statlig myndighet, landsting, kommun, annan juridisk person eller enskild näringsidkare som bedriver hälso- och sjukvårdsverksamhet.

 

Särskilt boende - avser särskilda boendeformer enligt Socialtjänstlagen som förutsätter beslut om bistånd från kommunen.

 

Vård och omsorg -begreppet används inom äldreområdet när man vill beskriva äldre personers sammansatta behov av vård och omsorg, dvs. insatser som regleras i både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen, och där det inte är möjligt eller nödvändigt att göra en närmare precisering.

 

Källa: Nationell kvalitetsplan för vård och omsorg om äldre, Del 1, SOU 2017:21