Senior alert

 

Senior alert är ett av cirka 100 nationella Kvalitetsregister. Central personuppgiftsansvarig (CPUA) för Senior alert är Region Jönköpings län som tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötlands län bildar en av Sveriges sex sjukvårdsregioner, den sydöstra sjukvårdsregionen. I sjukvårdsregionen finns Registercentrum Sydost (RCSO) dit Senior alert är knutet och får stöd i sin utveckling. Senior alerts databas finns hos Uppsala Clinical Research Center (UCR).

Senior alert är ett av Sveriges mest trafikerade nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention; prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård.

Den äldre som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning - för att säkerhetsställa att åtgärderna gör skillnad.

Senior alert kan användas inom alla de vård- och omsorgsenheter som möter äldre personer med behov av vårdprevention - både inom kommunala, privata och regionala vårdgivare. 

Ett förebyggande arbetssätt och strukturen i Senior alert bygger på vård- och omsorgsprocessens steg:

  • Identifiera risker och analysera orsaker för fall, trycksår, viktminskning, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
  • Planera och genomföra förebyggande åtgärder
  • Följa upp åtgärder och utvärdera resultatet.

Genom att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva arbetet på individnivå och varje vårdgivare får möjlighet att följa och använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande nivåer. Detta kan leda till förbättrad patientsäkerhet och kan som en följd minska uppkomna vårdskador. 

 

Fokus just nu: Senior alert lanserar en ny hemsida

Under våren pågår ett intensivt arbete med att ta fram en ny hemsida för Senior alert. Detta i syfte att hemsidan ska spegla våra användares behov och vara ett stöd i arbetet med registret. Hemsidans uppgift är att enkelt och tillgängligt guida er till den information ni söker.

Kontakta oss gärna på senioralert@rjl.se om ni har förbättringsförslag eller frågor om ny hemsidan - det är tillsammans med er som vi skapar bäst förutsättningar för registret. 

Vår historia

2000

Resan börjar

I början av 2000‐talet startades ett antal kliniska förbättringsarbeten med team från Region Jönköpings län. Syftet var att minska antal uppkomna fall, trycksår och uppkommen undernäring.

Teamutbildningarna genomfördes av Qulturum, ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för vården och omsorgens arbete.

2005

Vårdprevention

2005 började Region Jönköpings län införa vårdprevention på samtliga enheter och registrering gjordes i ett lokalt register, MOA (Mätning och Analys) där resultaten av preventivt arbete kunde följas för första gången. Erfarenheterna från MOA låg till grund för utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister.

2008

Senior Alert lanseras

2008 lanserades Senior alert. Region Jönköpings län var huvudman och Joakim Edvinsson, utvecklingsledare på Qulturum utvecklingsenheten i Region Jönköpings län, var registerhållare.

2010

Qulturum fick uppdraget från Sveriges kommuner och regioner att sprida Senior alert och vårdprevention till samtliga enheter i Sverige som arbetar med vård och omsorg om äldre i den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Satsningen avslutades 2014 och Senior alert fick stor spridning i hela Sverige.

2017

I februari 2017 uppdaterade Senior alert sin tekniska plattform och moderniserades för framtida utveckling och användning.

2018

2018 fick registret en ny registerhållare - Josephine Garpsäter. 

2020

2020 utvecklas Senior alerts resultatrapporter och rapporten Vårdprevention och utfall finns nu även som publik rapport.

Vi på Senior alert

Styrgrupp

Göran Henriks

Ordförande och utvecklingsdirektör, Qulturum

goran.henriks@rjl.se

Josephine Garpsäter

Registerhållare

josephine.garpsater@rjl.se

Ann Johansson

Distriktssköterska, Vårdförbundet

Elisabet Rothenberg

Biträdande professor, Högskolan Kristianstad

elisabet.rothenberg@hkr.se

Elsa Ask

Senior konsult

elsa.ask@telia.se

Helle Wijk

Professor, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset

hele.wijk@gu.se

Kristina Malmsten

Utvecklingsledare

kristina.malmsten@rjl.se

Lars Gahnberg

Övertandläkare och professor, Folktandvården Västra Götalandsregionen

Maj Rom

Handläggare, SKL

maj.rom@skl.se

Nina Åkesson

Distriktsköterska, Region Blekinge och registerhållare RiksSår

nina.akesson@regionblekinge.se

Pia Skott

Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

pia.skott@sll.se

Thomas Schneider

Utvecklingschef, Bräcke Diakoni

thomas.schneider@brackediakoni.se

Åsa Larsson Ranada

Universitetslektor, Linköpings universitet

asa.larsson@liu.se

Ledningsgrupp

Göran Henriks

Utvecklingsdirektör

Josephine Garpsäter

Registerhållare

Kristina Malmsten

Utvecklingsledare

Malin Bejdén

Nationell coach

malin.bejden@rjl.se

Martina Boström

Utvecklinsgledare

martina.bostrom@rjl.se

Peter Kammerlind

Utvecklinsgledare

peter.kammerlind@rjl.se

Dennis Nordvall

Statistiker

Malin Nyström

Nationell koordinator

malin.nystrom@rjl.se

Seniorråd

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier eller prenumerera på vårt nyhetsbrev