Bilden visar ett par som håller om varandra

Senior alert

 

Senior alert är ett av cirka 100 nationella Kvalitetsregister. Central personuppgiftsansvarig (CPUA) för Senior alert är Region Jönköpings län som tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötlands län bildar en av Sveriges sex sjukvårdsregioner, den sydöstra sjukvårdsregionen. I sjukvårdsregionen finns Registercentrum Sydost (RCSO) dit Senior alert är knutet och får stöd i sin utveckling. Senior alerts databas finns hos Uppsala Clinical Research Center (UCR).

Senior alert är ett av Sveriges mest trafikerade nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention; prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård.

Den äldre som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning - för att säkerhetsställa att åtgärderna gör skillnad.

Senior alert kan användas inom alla de vård- och omsorgsenheter som möter äldre personer med behov av vårdprevention - både inom kommunala, privata och regionala vårdgivare. 

Ett förebyggande arbetssätt och strukturen i Senior alert bygger på vård- och omsorgsprocessens steg:

 • Identifiera risker och analysera orsaker för trycksår, ofrivillig viktminskning, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
 • Planera och genomföra förebyggande åtgärder.
 • Följa upp åtgärder och utvärdera resultatet.

Genom att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva arbetet på individnivå och varje vårdgivare får möjlighet att följa och använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande nivåer. Detta kan leda till förbättrad patientsäkerhet och kan som en följd minska uppkomna vårdskador. Senior alert fungerar också som en källa för forskning. 

Globala målen med Senior alert

Agenda 2030 - Globala målen

* Bilden till vänster visa en bild på en dam och bilden ovan de 17 globala målen.  

Så här kopplas Senior alert till 9 av de 17 Globala målen.

 • 2. Senior alert strävar efter att uppnå en systematisk, trygg och förbättrad nutrition.
 • 3. Senior alert bidrar till att säkerställa ett hälsosamt liv och främjar välbefinnande för våra äldre.
 • 4. Senior alert utbildningskoncept säkerställer och inkluderar likvärdig utbildning av god kvalitet som främjar livslångt lärande för alla, oavsett profession och/eller verksamhet.
 • 5. Senior alert bidrar till ökad jämställdhet genom ökad förståelse och ett organisatoriskt lärande i registrets styrkor vilket leder till egenmakt på olika nivåer (individ/grupp/samhälle).
 • 9. Genom ömsesidighet och inkluderande bidrar Senior alert till att främja innovation utifrån användarnas och den äldres behov.
 • 10. När Senior alert används som en del i den vårdpreventiva processen kan ojämlikhet minskas inom Sverige.
 • 13. Med hjälp av ökat digitalt utbildningskoncept där våra användare enkelt kan få tag i material, bidrar Senior alert till ett hållbarare och bättre klimat för alla.
 • 16. Den personcentreade värdegrund som Senior alert vilar på bidrar till ett ökat inkluderande för alla parter som leder till allas lika värde, oavsett ålder, kön och etnicitet.
 • 17. Goda exempel, partnerskap och samarbete över läns- och organisationsgränser utvecklas och förstärks genom exempelvis Lärande Nätverk.

Vår historia

2000

Resan börjar

I början av 2000‐talet startades ett antal kliniska förbättringsarbeten med team från Region Jönköpings län. Syftet var att minska antal uppkomna fall, trycksår och uppkommen undernäring.

Teamutbildningarna genomfördes av Qulturum, ett centrum för utveckling av arbetssätt och nya metoder för vården och omsorgens arbete.

2005

Vårdprevention

2005 började Region Jönköpings län införa vårdprevention på samtliga enheter och registrering gjordes i ett lokalt register, MOA (Mätning och Analys) där resultaten av preventivt arbete kunde följas för första gången. Erfarenheterna från MOA låg till grund för utvecklingen av ett nationellt kvalitetsregister.

2008

Senior Alert lanseras

2008 lanserades Senior alert. Region Jönköpings län var huvudman och Joakim Edvinsson, utvecklingsledare på Qulturum utvecklingsenheten i Region Jönköpings län, var registerhållare.

2010

Qulturum fick uppdraget från Sveriges kommuner och regioner att sprida Senior alert och vårdprevention till samtliga enheter i Sverige som arbetar med vård och omsorg om äldre i den nationella satsningen "Bättre liv för sjuka äldre". Satsningen avslutades 2014 och Senior alert fick stor spridning i hela Sverige.

2017

I februari 2017 uppdaterade Senior alert sin tekniska plattform och moderniserades för framtida utveckling och användning.

2018

2018 fick registret en ny registerhållare - Josephine Garpsäter. 

2020

2020 utvecklas Senior alerts resultatrapporter och rapporten Vårdprevention och utfall finns nu även som publik rapport.

2021

Senior alert presenterar en ny hemsida och ett E-lärande för chefer och ledare, Chefsmodulen. 

2022

Senior alerts nya grundutbildning med tillhörande diplom publiceras samt en kunskapstrappa för stöd i lärandet. 

 

2023

En ny videoguide i att registrera publiceras. 

Vi på Senior alert

Styrgrupp

Göran Henriks

Ordförande och utvecklingsdirektör, Qulturum

goran.henriks@rjl.se

Josephine Garpsäter

Registerhållare

josephine.garpsater@rjl.se

Annika Wåhlin

Vårdstrateg, Vårdförbundet

annika.wahlin@vardforbundet.se

Elisabet Rothenberg

Biträdande professor, Högskolan Kristianstad

elisabet.rothenberg@hkr.se

Elsa Ask

Senior konsult

elsa.ask@telia.se

Helle Wijk

Professor, Göteborgs Universitet/Sahlgrenska universitetssjukhuset

hele.wijk@gu.se

Lars Gahnberg

Övertandläkare och professor, Folktandvården Västra Götalandsregionen

Maj Rom

Handläggare, SKR

maj.rom@skr.se

Nina Åkesson

Distriktsköterska, Region Blekinge och registerhållare RiksSår

nina.akesson@regionblekinge.se

Pia Skott

Forsknings- och utbildningschef, Folktandvården Stockholm

pia.skott@sll.se

Thomas Schneider

Utvecklingschef, Bräcke Diakoni

thomas.schneider@brackediakoni.se

Åsa Larsson Ranada

Universitetslektor, Linköpings universitet

asa.larsson@liu.se

Marie Lundell

Uroterapeut, Länssjukhuset Ryhov

marie.lundell@rjl.se

Kristina Malmsten

Nationell koordinator

kristina.malmsten@rjl.se

Nationell arbetsgrupp

Josephine Garpsäter

Registerhållare

josephine.garpsater@rjl.se

Kristina Malmsten

Nationell koordinator

Kristina.malmsten@rjl.se

Malin Bejdén

Nationell coach

malin.bejden@rjl.se

Malin Nyström

Nationell koordinator

malin.nystrom@rjl.se

Peter Kammerlind

Analytiker

peter.kammerlind@rjl.se

Dennis Nordvall

Statistiker

Seniorråd

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.