Juridik

GDPR och kvalitetsregister

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) 25 maj 2018. 

Dataskyddsförodringen påverkar Senior alerts arbete i flera avseenden. För Senior alert handlar det bland annat om att

  • säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering i registret
  • säkerställa att IT-leverantören UCR (Uppsala Clinical Research Center) följer dataskyddsförordningen
  • se till att det finns rutiner för radering, rättelse och utdrag
  • se till att det finns rutiner för incidenthantering som sätts upp mellan Region Jönköpings län (CPUA- Centralt personuppgiftsansvarig) och IT-leverantör (UCR).

För att kunna säkra att patientinformation lämnas ut till den registrerade har SKL och Kansliet för Nationella Kvalitetsregister tagit fram mallar för registret och vårdgivare att använda för att kunna säkerhetsställa att denna informationsskyldighet följs. Mallar med informationsmaterial till patienter som vårdgivaren kan hittar du längre ner på denna sida.

Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan Senior alert och vårdgivaren. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet och detta uppdateras enligt gällande GDPR från och med 25 maj. I Senior alerts fall skrivs avtalet mellan Region Jönköpings län (CPUA) och Uppsala Clinical Research Center (UCR).

För mer information rekommenderar vi att ni läser informationen från Nationella kvalitetsregister om personuppgiftsansvar och rekommendationer till Nationella kvalitetsregister inför Dataskyddsförordningen.

Gällande genetiska uppgifter i kvalitetsregister lutar sig Senior alert mot Informationen från Nationella Kvalitetsregister.

Övriga regelverk som styr kvalitetsregister

Patientdatalagen, kapitel 7. Nationella och regionala kvalitetsregister

För vårdgivare till patienter

Information från vårdgivaren till patienter om registering i Senior alert

- Information som vårdgivaren ska ge till patienten om registrering i Senior alert

Kort information från vårdgivare till patienter om registering i Senior alert

Om registrerades rättigheter

Informationsfolder riktad till personer om att finnas med i kvalitetesregistert Senior alert (pdf)

Information (fullständig) om registrerades rättigheter i Senior alert

Hitta på sidan