Juridik

Samtycke, utträde och utdrag

Svenska kvalitetsregister använder Opt-out. Det betyder att man kan registrera uppgifter om patienten efter det att patienten fått information om registret och inte aktivt frånsagt sig deltagande. Patienter behöver alltså inte säga ”ja” till att medverka. Om det inte är möjligt att lämna informationen innan personuppgiftsbehandlingen påbörjas, ska den lämnas så snart som möjligt därefter (7 kap. 3 § patientdatalagen). Informationen måste lämnas på ett sådant sätt så att patienten förstår innebörden medverkan. I de fall där patienten inte kommer att ha möjlighet att förstå innebörden, t.ex. vid kognitiv svikt, kan opt-ut tillämpas. Patienten kan när som helst avsluta deltagande i registret och begära att få sina uppgifter raderade. 

 

Även om patienten aktivt tackar nej till deltagande kvalitetsregistret Senior alert behöver ändå riskbedömningar genomföras, bakomliggande orsaker utredas och åtgärdsplanering och uppföljning ska ske. Detta ska dokumenteras i journal.

Rutiner för samtycke, utträde och utdrag för Senior alert

Patienter

Som patient finns det inte några krav på finnas med i kvalitetsregister men genom att finnas med bidrar du till viktig information. De uppgifter som samlas in i  kvalitetsregister ger verksamheterna en unik möjlighet att följa sitt arbete och jobbar med förbättringar. Sekundärt kan de inmatade uppgifterna användas till forskning. Forskningsansökan behöver innan det blir aktuellt gå igenom noggranna granskningar så att säkerheten är rigorös. Som patient kan du när som helst begära att alla dina uppgifter raderas ur registret. Information om hur du begär att dina uppgifter raderas finner du längre ner på denna sida.

I broschyren "Att finnas med i kvalitetsregistret Senior alert" kan du läsa mer.

För mer information för dig som senior finns fliken Senior.

Personal

Som personal kopplas du till din verksamhet genom ditt befintliga SITHS-kort. I första hand är det lokal- och regionkoordinatorn som lägger till behörigheten som du ska ha, på så sätt behöver du inte uppge ditt personnummer till Senior alerts administratör.

Om lokal- eller regionkoordinatorn inte kan lägga till dig ber vi att din chef eller MAS/MAR sänder oss ett mail där ni skriver ditt namn och vilka verksamheter som du ska ha behörighet till. Senior alerts administratör kommer sedan att ringa upp och be om personnummer för att koppling till SITHS-kort ska göras. Vi ber er att inte skicka några personnummer eller samordningsnummer via mail på grund av GDPR.

Personnumret/samordningsnumret som ni uppger till supporten kommer direkt att skrivas in i registret och sparas inte på annat sätt. Endast koordinatorer för verksamheten dit du är kopplad kan se ditt personnumret/samordningsnumret.

GDPR

GDPR (General Data Protection Regulation) eller Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 Förordningen ersatte personuppgiftslagen (PuL) 25 maj 2018. 

Dataskyddsförordningen påverkar Senior alerts arbete i flera avseenden. För Senior alert handlar det bland annat om att

  • säkra att patientinformation lämnas ut innan registrering i registret
  • säkerställa att IT-leverantören UCR (Uppsala Clinical Research Center) följer dataskyddsförordningen
  • se till att det finns rutiner för radering, rättelse och utdrag
  • se till att det finns rutiner för incidenthantering som sätts upp mellan Region Jönköpings län (CPUA- Centralt personuppgiftsansvarig) och IT-leverantör (UCR).

För att kunna säkra att patientinformation lämnas ut till den registrerade har SKR och Kansliet för Nationella Kvalitetsregister tagit fram mallar för registret och vårdgivare att använda för att kunna säkerhetsställa att denna informationsskyldighet följs. Mallar med informationsmaterial till patienter som vårdgivaren kan hittar du längre ner på denna sida.

Tillämpningen av GDPR innebär inte att ett personuppgiftsbiträdesavtal behöver skrivas mellan Senior alert och vårdgivaren. Ett personuppgiftsbiträdesavtal skrivs mellan CPUA (Centralt personuppgiftsansvarig) och Personuppgiftsbiträdet. I Senior alerts fall skrivs avtalet mellan Region Jönköpings län (CPUA) och Uppsala Clinical Research Center (UCR).

Mer information finns att läsa på Nationella Kvalitetsregisters hemsida.

Övriga regelverk som styr kvalitetsregister

Patientdatalagen, kapitel 7. Nationella och regionala kvalitetsregister

KLASSA

KLASSA är ett självskattningsverktyg som hjälper verksamheter att finna brister i sina verksamhetssystem och datalagring. Senior alert genomför KLASSA med hjälp av informationssäkerhetsutredare i Region Jönköpings Län. Arbetet påbörjades hösten 2022 och uppdateras årligen

Hitta på sidan