Kommunikation och delaktighet

Här kan du läsa mer om hur du kan bidra till en god kommunikation och skapa delaktighet inom hälso- och sjukvården. 

För att personen/närstående ska kunna vara delaktig och känna sig trygg i sin vård och omsorg, kunna fatta beslut och kunna ta ansvar för sin hälsa, är det viktigt att personen får information, förstår den och kan tillgodogöra sig den.

 • Be personen/närstående med jämna mellanrum, att berätta eller visa vad ni har talat om för att få en återkoppling på hur väl du har förklarat.
 • Undvik ja- och nej-frågor, exempelvis ”Har du förstått?” eller ”Undrar du över något?”
 • Kan inte personen berätta eller visa? Förklara igen och gärna på ett annat sätt.
 • Ett tips är att kombinera samtalet med broschyrer, whiteboardtavla eller papper och penna.
 • Sammanfatta också med egna ord vad personen har sagt så att du inte har missat eller missuppfattat något.

Så här kan du be personen återberätta: ”Jag vill vara säker på att jag har förklarat på ett bra sätt. Därför skulle jag vilja att du berättar för mig vad jag har sagt så att jag inte missar någon viktig information.”

”Om du skulle berätta för någon som står dig nära vad vi pratat om idag – vad skulle du berätta då?”

Film

Teachback är en metod som säkrar patientmedverkan genom att patienten återberättar vad som han/hon uppfattat som viktigt genomförd behandling och framtida behandling. Metoden säkrar patienters förståelse för händelseförloppet och bidrar till ökad patientsäkerhet.

 

KASAM 

KASAM är uppdelat i tre delar
 • KASAM står för känsla av sammanhang.
 • Begriplighet, vilket leder till att man kan utveckla förståelse. Att situationer är förutsägbara leder till begriplighet.
 • Hanterbarhet, som utgår från upplevelsen att ha tillräckliga resurser för att möta olika situationer i livet. Att ha känslan av att kunna påverka gör att man inte känner sig som ett offer för olika omständigheter.
 • Meningsfullhet, att livet har en känslomässig värdefull mening som det är värt att engagera sig i. Meningsfullhet uppstår när personen får känna delaktighet och medbestämmande.

Använd personens egen förmåga i så stor utsträckning som möjligt och ge möjligheter att vara aktiv och upprätthålla hälsan. Vissa sjukdomstillstånd, till exempel demens och depression, kan göra att initiativförmågan försämrats men funktionerna finns kvar. Då behöver du som vårdpersonal stärka personen genom att guida och muntligt stötta.

 

Reflektion

Reflektera själv eller tillsammans med en kollega över hur ni tillsammans kan stärka kommunikation och delaktighet i vardagen för den äldre:
 • Hur gör du för att vara säker på att den äldre har förstått det du har sagt?
 • Hur kan du bidra till att den äldre känner att livet är meningsfullt?
 • Hur kan du bidra till att den äldre inte känner sig hjälplös?
 • Vad innebär det att vara delaktig?

Hitta på sidan