Rehabilitering

Rehabilitering är av betydelse då det syftar till att personen genom samordnade åtgärder så långt det är möjligt ska kunna fortsätta göra de meningsfulla aktiviteter man vill och behöver göra.

Rehabilitering är av betydelse då det syftar till att personen genom samordnade åtgärder så långt det är möjligt ska kunna fortsätta göra de meningsfulla aktiviteter man vill och behöver göra. På så sätt kan rehabilitering leda till ökad aptit, motverka att ett trycksår uppstår eller att ett fall inträffar. Målet är att man även som äldre ska kunna leva livet hela livet.

Rehabilitering är en planerad, målinriktad och tidsavgränsad process som utgår ifrån personens resurser i sin egen miljö och avser de problem och hinder som personen själv identifierar i sin vardag.

Rehabilitering står för tidiga, samordnade och allsidiga insatser från olika kompetensområden och verksamheter - teambaserad utifrån det individuella behovet.

 

Bedömningsinstrumentet COPM

COPM (Canadian Occupational Performance Measure) är ett patientrapporterat utfallsmått (PROM).

Bedömningsinstrumentet syftar till att upptäcka förändringar i en persons uppfattning om sin förmåga vid utförande av olika vardagsaktiviteter, till exempel att tvätta och klä sig, gå och handla eller gå på biblioteket.

På den kanadensiska hemsidan finns utförlig information om bedömningsinstrumentet COPM, korta instruktionsfilmer (ca 1 min/film) om varje steg i tillämpningen av COPM, hur bedömningsinstrumentet kan användas i tvärprofessionella team och fallbeskrivningar med mera.

 

Här kan du läsa mer om COPM och beställa manualen till självkostnadspris.

Hitta på sidan