Senior alert

Här kan du läsa mer om Senior alert som nationellt kvalitetsregister.

Information om Senior alert

Senior alert är ett av cirka 100 nationella Kvalitetsregister. Central personuppgiftsansvarig (CPUA) för Senior alert är Region Jönköpings län som tillsammans med Region Kalmar län och Region Östergötlands län bildar en av Sveriges sex sjukvårdsregioner, den sydöstra sjukvårdsregionen. I sjukvårdsregionen finns Registercentrum Sydost (RCSO) dit Senior alert är knutet och får stöd i sin utvecklingSenior alerts databas finns hos Uppsala Clinical Research Center (UCR).

Senior alert är ett av Sveriges mest trafikerade nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention; prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård.

Den äldre som möter vård och omsorg ges möjlighet till en riskbedömning, förebyggande åtgärder och uppföljning - för att säkerhetsställa att åtgärderna gör skillnad.

Senior alert kan användas inom alla de vård- och omsorgsenheter som möter äldre personer med behov av vårdprevention - både inom kommunala, privata och regionala vårdgivare. 

Förebyggande arbetssätt

Ett förebyggande arbetssätt och strukturen i Senior alert bygger på vård- och omsorgsprocessens steg:

  • Identifiera risker och analysera orsaker för trycksår, ofrivillig viktminskning, fall, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion.
  • Planera och genomföra förebyggande åtgärder.
  • Följa upp åtgärder och utvärdera resultatet.

Genom att använda Senior alert systematiseras det vårdpreventiva arbetet på individnivå och varje vårdgivare får möjlighet att följa och använda sig av de olika resultaten från individnivå till övergripande nivåer. Detta kan leda till förbättrad patientsäkerhet och kan som en följd minska uppkomna vårdskador. Senior alert fungerar också som en källa för forskning. 

Hitta på sidan