Publik rapport Vårdprevention och utfall

Publik rapport Vårdprevention och utfall Trycksår, Undernäring, Fall och Munhälsa (TUFM) samt Blåsdysfunktion 

Rapporterna visar resultatet för arbetet med riskbedömning, identifiering av bakomliggande orsaker, åtgärdsplanering samt uppföljning. Resultaten ses i form av utfall för trycksår, BMI<22, ofrivillig viktminskning, fall och ohälsa i munnen samt för blåsdysfunktion är det möjligt att följa förbättringar av riskfaktorer vid uppföljning. 

Rapporterna visar resultat för Sverige, kommun och region. Privata vårdgivare återfinns under respektive huvudman, kommun eller region.

Resultat är sökbart på år (2016 --) och för innevarande år visas resultat från 1 januari till och med gårdagens datum.

I rapporten finns möjlighet att sortera på typ av enhet. För kommunala verksamheter finns enhetstyperna vård och omsorg, demens, korttids, LSS (boende enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade), socialpsykiatri eller hemsjukvård. För regionala verksamheter finns enhetstyperna avdelning (sjukhus) eller vårdcentral  samt för Region Stockholm även hemsjukvård. Vid val av Sverige finns samtliga enhetstyper med i urvalet.

För förklaringar av resultat och utfall, se längst ner i rapporten.

En kortare förklaring av den publika rapporten (film)

*TUFM = Trycksår, Undernäring, fall och Munhälsa