Till dig som är registrerad

Här finner du information om rutiner för samtycke, hur du begär ett utdrag/utträde ur registret samt vilka rättigheter registrerade har.

Information till dig som registreras i Senior alert 

Det Nationella kvalitetsregistret Senior alert har som syfte att stödja arbetet med vårdprevention inom områdena fall, trycksår, undernäring, ohälsa i munnen och blåsdysfunktion för framförallt personer 65 år eller äldre. Det förebyggande arbetet ska bidra till att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg. Registret bidrar även till att framställa statistik för utveckling och forskning inom detta område.

För att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg av det vårdpreventiva arbetet vill din vårdgivare rapportera uppgifter om dig till Senior alert. Centralt personuppgiftsansvarig myndighet för Senior alert är Region Jönköpings län. Din vårdgivare är personuppgiftsansvarig för hanteringen i samband med att uppgifter om dig samlas in och lämnas ut till Senior alert.

Information till patienter om registrering i Senior alert (Svenska)

Information to patients about registration in Senior alert (Engelska)

Information till patienter om registering i Senior alert (Finska)

 

Du bidrar till en bättre vård

Genom att vara med i Senior alert bidrar du till att förbättra och säkra kvaliteten i vård och omsorg. Deltagandet i registret är frivilligt och påverkar inte den vård du får. Uppgifterna används för att jämföra vården mellan olika sjukhus och vårdgivare runt om i landet. Resultaten använder din vårdgivare sedan i deras förbättringsarbete. Kvalitetsregistret bidrar till ny kunskap om hur vi ska arbeta vårdpreventivt inom vård och omsorg och ju fler som deltar, desto statistiskt säkrare blir resultaten.

 

Uppgifter som registreras

För att utveckla och säkra vårdens kvalitet vill din vårdgivare registrera uppgifter om:

 • namn
 • personnummer
 • längd
 • vikt
 • eventuella trycksår och fall
 • riskbedömningar
 • bakomliggande orsaker till riskerna
 • vidtagna förebyggande åtgärder

 

Vad registreras

Förutom ditt personnummer så används olika så kallade sökbegrepp för att hitta och sammanställa uppgifter. Senior alert får använda uppgifter om din hälsa som sökbegrepp men däremot inte söka på uppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening och behandling av genetiska uppgifter, biometriska uppgifter för att entydigt identifiera en fysisk person, uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella eller uppgifter om lagöverträdelser. 

Laglig grund

Alla som behandlar personuppgifter måste stödja sig på en laglig grund. Vårdgivare och centralt personuppgiftsansvariga får behandla uppgifter i kvalitetsregister för att det anses utgör en nödvändig uppgift av allmänt intresse (art. 6.1 e). De får också behandla uppgifter om hälsa i kvalitetsregister för att det är nödvändigt av skäl som hör samman med yrkesmedicin och tillhandahållande av hälso- och sjukvård (art. 9.2 h). Både personal hos rapporterande vårdgivare, liksom personal hos den centralt personuppgiftsansvarige, omfattas av lagstadgad tystnadsplikt (art. 9.3). Det ska också finnas lagligt stöd i svensk lagstiftning när man behandlar personuppgifter i kvalitetsregister. Sådana bestämmelser finns i 7 kap. patientdatalagen (2008:355). 

Så hanteras dina uppgifter

Uppgifter om dig samlas in från din patientjournal, från dig själv eller din vårdnadshavare. Dina uppgifter i kvalitetsregistret får bara användas för att utveckla och säkra kvaliteten av det vårdpreventiva arbetet, framställa statistik samt för forskning inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna får även, efter sekretessprövning, lämnas ut till någon som ska använda uppgifterna för något av dessa tre ändamål. Om en uppgift får lämnas ut från Senior alert kan det ske elektroniskt. När uppgifter ur Senior alert ska användas för forskningsstudier behövs alltid ett godkännande av en etikprövningsnämnd (EPN).

Sekretess

Dina uppgifter i kvalitetsregistret skyddas av hälso- och sjukvårdssekretessen i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det innebär som huvudregel att uppgifter om dig bara får lämnas ut från Senior alert om det står klart att varken du eller någon närstående till dig lider men om uppgiften lämnas ut.

Säkerhet

Dina uppgifter i Senior alert skyddas mot obehöriga. Det finns särskilda krav på säkerhetsåtgärder som bl.a. innebär att bara den som har behov av dina uppgifter får ha tillgång till dem, att det ska kontrolleras att ingen obehörig tagit del av uppgifter, att dina uppgifter ska skyddas genom kryptering samt att inloggning för att ta del av uppgifter bara får ske på ett säkert sätt.

Åtkomst            

Behörig personal hos inrapporterande vårdgivare har direktåtkomst till de uppgifter som de rapporterat till Senior alert. Ingen annan vårdgivare har direktåtkomst till dessa uppgifter. Som ansvarig för registret kan behörig personal inom Region Jönköpings län också ta del av uppgifter om dig.

Lagringstid och gallring

Dina uppgifter tas enligt 7 kap. 10 § Patientdatalagen bort när de inte längre behövs för att utveckla och säkra kvaliteten i vård och omsorg.

Dina rättigheter
 • Du har rätt att slippa att dina personuppgifter registreras i Senior alert.
 • Du har när som helst också rätt att få uppgifter om dig själv raderade i registret om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör dig håller på att behandlas av Region Jönköpings län och i så fall få en kopia kostnadsfritt på personuppgifterna om du kan identifiera dig själv. Du har också rätt att få personuppgifterna i elektroniskt format som är allmänt erkänt, om du inte begär något annat, och du kan identifiera dig själv. 
 • Du har rätt att få personuppgifter om dig som är felaktiga rättade och att komplettera ofullständiga personuppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att kräva att behandlingen av dina uppgifter begränsas om
  • du anser att personuppgifterna inte är korrekta och under en tid som ger Region Jönköpings län möjlighet att kontrollera om personuppgifterna är korrekta.
  • du anser att behandlingen är olaglig och motsätter dig att personuppgifterna raderas och i stället begär en begränsning av deras användning.
  • i en situation då Region Jönköpings län inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen (se ovan) men du anser att du behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
  • du i ovanstående fall även kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt att få information om vilken vårdenhet och vid vilken tidpunkt någon haft åtkomst till dina uppgifter, om du kan identifiera dig själv.
 • Du har rätt till skadestånd om personuppgifterna hanteras i strid med dataskyddsförordningen eller patientdatalagen.
 • Du har rätt att inge ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Samtycke till registrering

Varje patient ska enligt lag informeras före registrering i ett Nationellt Kvalitetsregister. Mer information finner du på Sveriges kommuners och regioners hemsida. 

Utträde ur registret

Om du som patient ångrar ett tidigare givet samtycke och/eller av annan anledning vill utträda ur registret, ska blanketten begäran om utträde fyllas i, signeras och skickas in.

Adress till Senior alert:

Senior alert
Qulturum Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
551 85 JÖNKÖPING

Begäran om utträde skickas efter administration av Senior alert vidare till UCR (Clinical Research Center) för hantering. Efter hantering skickar UCR en bekräftelse på utträdet till patientens folkbokförda adress.

Begäran om utdrag

Om du som privatperson önskar ta del av registrerade uppgifter ur kvalitetsregistret Senior alert, kan du begära ett utdrag ur registret. Detta gör du genom att fylla i, signera och skicka in blanketten till Senior alert

Adress till Senior alert:

Senior alert
Qulturum Hus B4, Länssjukhuset Ryhov
551 85 JÖNKÖPING

Dataskyddsombud 

Kontakta Region Jönköpings läns dataskyddsombud om du vill

 • Få information om Senior alert
 • Få tillgång till Dina uppgifter
 • Begära rättelse eller begränsning
 • Att dina uppgifter ska tas bort ur Senior alert
 • Få information om den åtkomst som skett till dina uppgifter

Regionens hus

Box 1024

Husargatan 4

551 11 Jönköping

dataskyddsombud@rjl.se

0702501226

 

Du kan även kontakta Senior alert eller läsa mer om kvalitetsregister på www.kvalitetsregister.se.

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.