Fall

Här kan du läsa och lära dig mer om fall och det vårdpreventiva arbetet i att undvika fallolyckor.

Filmer

Genom att klicka på den röda knappen hittar du filmer framtagna av Senior alert.

Skada hos äldre

 

Fallolyckor är den vanligaste orsaken till att äldre personer skadar sig och konsekvenserna är ofta allvarliga.

De flesta fallolyckorna sker i personens bostad på plant underlag. Med förebyggande insatser kan många fallolyckor förhindras.

Att falla

En händelse då en person oavsiktligt hamnar på golvet eller marken, oavsett om skada inträffar eller inte. Det innebär att det inte bara är när någon snubblar eller halkar som anses som fall, utan även när någon rullar ur sängen eller glider ner på golvet från en stol. 

Riskfaktorer

Patienter med ökad risk för att falla kan identifieras utifrån diagnos eller symtom. Fallrisken ökar ju fler riskfaktorer patienten har. 

Här kommer exempel till dig som personal för att öka medvetenheten om var i vårdmiljön det kan finnas risker.

 

Inneliggande på sjukhus

Patienter som vistas på sjukhus är oftast påverkade av akuta sjukdomssymtom och/eller akuta läkemedelsbiverkningar. Många faller på grund av:

 • Patienten når inte personliga ägodelar.
 • Blir inlagd akut och saknar bra skor som inte ger tillräckligt stöd eller saknar skor helt.
 • Inget kvällsmål med risk för dålig nattsömn.
 • Någon ropar på patienten som blir skrämd eller gör en hastig rörelse.
 • Hörapparat eller glasögon används inte eller är trasiga.
Kognitiv svikt

Förvirringstillstånd i samband med akuta sjukdomstillstånd. Personer med demenssjukdom glömmer att påkalla hjälp när de behöver förflytta sig.

Miljö
 • Dålig belysning, svag, bländande, kontraster mellan mörkt och ljust.
 • Stolar saknar karmar och patienten sätter sig fel.
 • Hala golv på grund av spill eller i samband med golvtorkning.
 • Golven torkas över hela golvytan istället för längs med ena halvan av korridoren åt gången.
 • Föremål står i vägen i korridorer, till exempel rullstolar, sparkcyklar, förrådsmaterial.
 • Hjulen på sängen, rullstolen eller sängbordet har glömts bort att låsas eller hjullåsen är trasiga.
 • Mörka mönster eller fläckar på golvet kan uppfattas av till exempel demenssjuka som hål och påverkar deras gång.
 • Heltäckningsmattor kan eventuellt öka risken för fall hos de som har en hasande gång eftersom fötterna snarare "suger fast" i underlaget.
Toalettbesök och personlig hygien
 • Långt till toaletten, hittar inte eller hinner inte vänta på hjälp.
 • Antihalksockor alternativt höftskyddsbyxor används inte vid toalettbesök nattetid.
 • Duschdraperier klarar inte av patientens kroppstyngd om de tar tag i dessa.
 • Saknar halk-matta och stödhandtag på väggen i duschen.
Rörlighet och mobilisering
 • Patienten går iväg med droppställning och ramlar.
 • Hjälpmedel är inte rätt anpassade till patienten eller patienten vet inte hur de ska användas.
 • Hjälpmedel sätts inte in, används inte, används inte rätt eller är trasiga.

Riskbedömning

För att identifiera riskpatienter innan ett fall inträffar, bör ett bedömningsinstrument användas. Bedömning med instrument ökar personalens medvetenhet inom vilka områden risk föreligger (exempelvis synnedsättning, gångsvårigheter, läkemedel).

Samtalet vid riskbedömning är även ett naturligt tillfälle för vårdpersonal att ge information om fallprevention och att involvera personen att själv ta ansvar och bedöma risker. 

Här hittar du riskbedömningsinstrument för fall. 

Omvårdnadsåtgärder

Vårdmiljö
 • Visa den boende runt i den nya miljön.
 • Kontrollera sladdar, TV-apparater på stativ, utstickande bordsben.
 • Montera antihalktejp/remsor.
 • Säkerställ adekvat belysning, det vill säga bra ljusstyrka som inte bländar.
 • Se till att det på toalettrum finns stödhandtag nära toaletten.
 • Lås alltid säng och sängbord samt se till att andra möbler vid sängen är stabila.
 • Se till att larm och ringsignaler fungerar och att ringklockan kan nås.
Fysisk träning och mobilisering
 • Instruera den boende att resa sig upp långsamt och vara uppmärksam på yrsel.
 • Se till att den boende har halkfria fotbeklädnader och tofflor med bakkappa.
 • Erbjud fysiska aktiviteter och vid behov ta hjälp av arbets- och/eller fysioterapeut för bedömning, träning av balans och muskelstyrka, träning av aktivitetsförmåga samt hjälpmedelsförskrivning.
 • Anlita arbets- eller fysioterapeut för utprovning av lämpligt förflyttningshjälpmedel, till exempel rollator, bock, betastöd, rullstol.
 • Erbjud riskboende handledda promenader och eventuellt balans- och rörelseprogram så att de inte inaktiveras.
Gånghjälpmedel, rullstolar och stolar
 • Kontrollera gånghjälpmedel regelbundet.
 • Anpassade val av hjälpmedel för inom- respektive utomhusmiljö samt för årstidsväxlingar.
 • Välj stolar med armstöd och som har lämplig höjd för att äldre personer lätt ska kunna resa sig och sätta sig.
 • Se till att det finns halkskydd även i stolar.
Toalettbesök och personlig hygien
 • Se till att toalettpapper finns inom räckhåll och att toalettstolen har armstöd.
 • Uppmana manliga äldre med risk för yrsel att sitta vid toalettbesök.
 • Se till att patienter som behöver har urinflaska vid sängen.
 • Uppmärksamma boende som får laxerande och vätskedrivande läkemedel.
 • Riskpatient bör erbjudas till exempel toalettstol vid sängen, hjälp innan sänggående.
 • Nattetid kan belysningen i hall och badrum behöva vara tänd.
Sängläge
 • Se till att sängen har rätt höjd. Den boendes behov ska styra val av säng. Lågpositionssäng kan behövas till förvirrade medan hög säng kan behövas till äldre med funktionshinder.
 • Se till att sängens hjul är låsta.
 • Se till att boende når nödvändiga föremål och ringklocka/larm.
 • Identifiera de boende som behöver larm alternativt larm-matta.

Webbutbildning

Socialstyrelsen har tagit fram webbutbildningar med syftet att bidra till ökad kunskap och uppmuntra till teamarbete.
Ett fall för teamet - Att förebygga fallolyckor

Det övergripande syftet med utbildningen är att bidra till ökad kunskap om fallprevention samt uppmuntra till ett teambaserat, systematiskt arbete för att förebygga fallhändelser och olyckor. Utbildningen utgår från individens vård- och omsorgsprocess och visar vilka fallförebyggande aktiviteter som är aktuella i varje processteg. Syftet är att fokusera på den gemensamma planeringen och samarbetet över organisations- och verksamhetsgränser.

 

Utbildningen ger kunskaper om: 

 • ett teambaserat, systematiskt fallförebyggande arbetssätt
 • vanligt förekommande fallrisker hos olika grupper 
 • fallförebyggande insatser och åtgärder.

 

Ett fallpreventivt arbetssätt - Stöd för införande

Utbildningen kompletterar Socialstyrelsens andra fallutbildningar, Ett fall för teamet och Ett gott liv - hälsosamma levnadsvanor för äldre och de ska bidra till ett förändrat arbetssätt i din verksamhet. I utbildningen får du lära dig mer om varför man behöver arbeta systematiskt med fallprevention, hur man kan implementera arbetssättet samt vilka frågor som kan fungera för att kartlägga problem och behov. Med hjälp av utbildningen få du och din verksamhet möjlighet att reflektera över arbetssätt och behov av kompetensutvecklingsinsatser. Ta gärna del av utbildningen Ett fall för teamet innan, där får du mer kunskap om varje steg i arbetssättet. 

 

Hitta på sidan

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.