Rutin för utlämnande och användning av registerdata från Senior alert

Är du intresserad av att använda kvalitetsregister i din forskning eller kartläggning? Här finner du en vägledning för hur du kan gå till väga för att ansöka om att få använda kvalitetsregisterdata.

2. Etablera kontakt med registret.

Ta kontakt med registerhållaren (senioralert@rjl.se) för att diskutera om det går att använda kvalitetsregistrets data för det du har tänkt dig. Du kan då få veta om något motsvarande projekt pågår någon annanstans.

3. Gör en etikprövning

Ansök om tillstånd för att få bedriva forskning hos etikprövningsnämnden. Ansökan ska vara så detaljerad att registret kan bedöma vad etikprövningsnämnden har godkänt avseende vilka data som får användas och hur personuppgifterna ska hanteras genom en detaljerad beskrivning av personnummerhantering, kodning och kryptering etc.

4. Ansök om datauttag

Ansök om att få data utlämnad från kvalitetsregistret. Följ instruktionerna som finns på UCR:s hemsida. 

5. Ansökan behandlas

UCR registrerar ärendet och går igenom att ansökan är komplett. UCR skickar sedan ansökan till registerhållare. Ansökan behandlas av behörig företrädare för CPUA dvs registerhållaren i samarbete med registercentrumchef. De godkända handlingarna signeras och skickas tillbaka till UCR.

6. Beslut om utlämnande 

Ett beslut om utlämnande avslag fattas, kan ges muntligt eller via punkt 8.

Beslut meddelas beställaren, vid ett eventuellt avslag skall information om hur beslutet kan överklagas bifogas.

7. Upprättelse om avtal

Aktuellt vid uttag från tex företag

Ett beslut om utlämnande och avtal upprättas. Avtalet reglerar t.ex.

  1. Eventuella kostnader för uttaget
  2. Vilka variabler som ska lämnas ut
  3. Hur länge beställaren får ha tillgång till data enligt projektet

8. Utlämnade av data

Data lämnas ut enligt överenskommelse. Utlämnad data får endast användas för den forskningsfrågeställning som ansökan avser och data får endast behållas så länge det behövs för ansökningens ändamål.

9. Resultat redovisas till registret

Vid varje årsslut ska beställaren av data rapportera till registret hur långt arbetet med beställd data har fortskridit senioralert@rjl.se . Det slutliga resultatet redovisas till registret inom avtalad tid och i form av länk till publikation/rapport alternativt på annat anvisat sätt.

10. Arkivering samt radering av kopior

Beställaren arkiverar sitt arbete i enlighet med forskningshuvudmannens riktlinjer och alla arbetskopior raderas.

11. Ny forskningsfråga

En ny forskningsfråga kräver alltid en ny ansökan även om data redan levererats.

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.