Inspirerande exempel

Inom kort presenteras fler inspirerande exempel och framgångsfaktorer för 2024. 

Journalintegration

Vinster med journalintegrering mellan Senior alert och Viva i Borås stad

Inom vård- och äldreförvaltningen i Borås Stad har det sedan flera år tillbaka funnits en rutin för att systematiskt riskbedöma patienter med stöd av kvalitetsregistret Senior alert. Under 2020 påbörjades ett nationellt arbete med att möjliggöra integration mellan journalsystem och kvalitetsregister. 

Att använda resultat i förbättringsarbete

Halt-mätningen gav oss fingertoppskänsla

Resultatet från HALT-mätningen i Tierps kommun analyserades tillsammans med andra faktorer som framkom när vi inhämtade data och utifrån det kunde vi upprätta en handlingsplan på varje specifikt SÄBO. Vårt resultat påvisade en högre andel trycksår och desorienterade vårdtagare men ett lägre antal vårdtagare med bekräftad infektion jämfört med rikssnittet. En av åtgärderna i våra handlingsplaner är utbildning till all personal inom vård och omsorg kring trycksår och trycksårsförebyggande åtgärder. Även att fortsätta utveckla och kvalitetssäkra det systematiska arbetet med riskbedömningar utifrån Senior Alert för att förebygga vårdskador.

 

Ökad förståelse av statistiken gjorde arbetet lättare

Med hjälp av statistiken i rapporterna kunde vi jämföra med tidigare år och insåg då att det här är ett område som vi behöver jobba extra med. Det syntes mycket tydligt. Vi började med att gå igenom Oral Cares munhälsobedömningar för att få en mer djupgående insikt om läget och det bekräftade även statistiken som vi sett i Senior alert.

 

Kommunikation som framgångsfaktor

Gislaveds kommun såg utifrån data i Senior alert att det fanns behov av att utveckla delar i det vårdpreventiva arbetet inom vård- och omsorgsboende, vilket blev en naturlig del utifrån det nationella arbetet med patientsäkerhet.
Det har hela tiden varit tydligt att det primära syftet inte enbart är att registrera, utan att i teamet öka kunskaper kring hur vi stärker det vårdpreventiva arbetet, säger Jenny Johansson utvecklingsledare i Gislaveds kommun.

Simulering

Scenarioträning stärker det vårdpreventiva arbetet

Kompetenscentrum (KC) i Kalmar har som uppdrag att vara en plattform för lärande och praktisk färdighetsträning genom kompetensutveckling. Intresset för simulering är stort och flera kommuner kommer till KC för att träna och stärka teamsamverkan. Kerstin Arvidsson legitimerad dietist och Camilla Ed Sjöbäck nutritionssjuksköterska, ser behovet av att utveckla nutritionsvården i länet och är två av flera instruktörer som medverkar på en dag, där Senior alerts fokusområden står på agendan.

Struktur och ledning

Omtag i Habo kommun tillsammans med projektledaren

Inom äldreomsorg och hälso- och sjukvården i Habo kommun har det sedan en tid tillbaka funnits ett pågående arbete med Senior alert men arbetet har skett mer eller mindre ostrukturerat. En arbetsgrupp tillsattes varav 7 var undersköterskor- med syfte att stärka och lyfta deras roll. Med i arbetsgruppen var också en sjuksköterska, en arbetsterapeut, en fysioterapeut och en enhetschef. Arbetsgruppen arbetade efter förbättringsmodellen, gjorde fiskbensdiagram och påverkansanalys för att analysera vad som behövde åtgärdas för att vi skulle nå våra mål.

 

Senior alert i Nässjö kommun – teamarbete och ansvarsfördelning

Den årliga kvalitets- och patientsäkerhetsberättelsen för 2022 vittnade om en låg följsamhet till att göra riskbedömningar enligt Senior alert i Nässjö kommuns socialförvaltning. Antalet fallavvikelser, för att nämna något, var 2153 stycken under 2022 och det finns skäl att tro att en del hade kunnat förebyggas. För att sätta strålkastaren på arbete med Senior alert påbörjades en månatlig presentation av statistiken gällande fallavvikelser och antalet unika personer med riskbedömning enligt Senior alert. 

Teamarbete

Kunskapsutveckling - För ökad teamsamverkan och säker vård

Falkenbergs kommun har under flera år använt sig av Senior alert men kände att det var dags för ett omtag, vilket utförts med stöd av Johanna Tryggvesson, metodutvecklare för äldreomsorgen. I omtaget har arbetssättet ändrats från att omsorgskontakten utförde riskbedömningen, till att det nu är Senior alertombudens ansvar. Senior alerts åtgärdsplan och uppföljning är numer en självklar del av varje teamträff som hålls varje månad, vilket i sin tur stärker teamarbetet. Det har tagits fram informationsfilmer för nyanställd personal tillgängligt via utbildningsportalen som en introduktion i Senior alert och en ny utbildning för Senior alertombud. Utbildningsmaterial har skapats som visas för all legitimerad personal och vård-och omsorgspersonal på särskilt boende.

 

Vårdpreventivt arbete på Mälarsjukhuset

På njuravdelningen på Mälarsjukhuset har vi en enkel tavla där vi sammanfattar risker samt markerar datum för uppföljningar. Tavlan finns i rapportrummet och den uppdateras kontinuerligt. Det tog lite tid att hitta ett arbetssätt som fungerar men vi är nöjda med allt förebyggande och har nu fått ökad kompetens vad det gäller omvårdnad samt mindre förekomst av vårdskador. Vi arbetar utifrån ett omvårdnadshjul med olika område inom omvårdnad och kopplar gärna information från Senior alerts hemsida.

Hitta på sidan