Inspirerande exempel

Ta del av verksamheters inspirerande exempel och framgångsfaktorer i arbetet med Senior alert.

Ledarskap

Öka din kunskap som chef och gör arbetet trovärdigt och hållbart

Christoffer Rabén är enhetschef i Bollebygds kommun och han arbetar aktivt med att ta bort den personbundna kunskapen om kvalitetsregister och istället lägga grunden för fortsatt verksamhetsnära arbete. Något som stärker verksamheten och bidrar till en stabil grund.

 

Ledning och chefer ger stöd i det riskförebyggande arbetet

Kan mål från ledning och chefer ge bättre teamsamverkan? Absolut, speciellt om vi frågar Alingsås kommun.

Att arbeta riskförebyggande är ett arbete som i alla led stärkts det senaste året där de tillsammans har arbetat utifrån Socialstyrelsens nationella plan för patientsäkerhet och använt sig av SKR:s analysverktyg för patientsäkerhetsarbete. Det var resultaten under 2021 som gav startskottet till ett omtag med Senior alert och arbetet med att öka andelen unika personer som får en riskbedömning samt att stärka uppföljning av insatta åtgärder är i full gång.

 

Senior alert frukost – Att skapa vi känsla

Med hjälp av representanter från Senior alert hade vi den 14 oktober en digital Kick-Off i omtagsarbetet med Senior alert tillsammans med Sollefteå Kommuns
medarbetare på särskilt boende. Vi samlade sjuksköterskor, enhetschefer och nytillskapade Senior alert ombud från omvårdnadspersonalen för ett krafttag mot ett förebyggande arbetssätt. Vi behövde göra att omtag då arbetet fallit i glömska av olika anledningar.
För att kunna säkerställa att våra medarbetare närmast vårdtagaren kom i gång med arbetet och inte fastnade i frågor och oklarheter myntade vi begreppet Senior alert
frukost och via digital teknik bjöds samtliga medarbetar in igen för att ”hålla i och hålla ut” i detta viktiga arbete. 

Kommunikation

Nyckeln till framgång – Kommunikation

Jessica Winka och Ellenor Senbom arbetar som sjuksköterskor på Erikslundens demensboende i Boden och det märks väl hur stola de är över de framgångar de tillsammans i teamet har skapt för de äldre. De menar att Senior alert är ett lättarbetat och konkret instrument som ökar kunskaperna i teamet och ett allmänt engagemang och mycket hjärta gör arbetet både roligt och stimulerande. Nyckeln till framgångarna menar dem är kommunikation. 

Genom god kommunikation lär vi av varandra

Ceyda och Annethe är sjuksköterskor på Orion i Enköping. En verksamhet som inte stoppats av pandemin utan fortsatt hålla en hög nivå när det gäller det vårdpreventiva arbetet med hjälp av Senior alert. Annethe berättar om hur strukturen ser ut och ”Att göra-listorna” i ProCapita är ett stöd för att inte missa riskbedömningar och uppföljning av åtgärder.

Teamträffar har de var 6 vecka, något som inte känns tillräckligt. Nej, att träffas i teamet har en hög prioritet för kunden bästa och därför har man sedan många år tillbaka infört återkopplingsträffar. Återkopplingsträffar görs på respektive avdelning måndag, onsdag och fredag och på 15 minuter har de tillsammans sett över ny riskbedömning och utvärderat åtgärder. På 15 minuter får vi tillsammans en klar bild av läget och genom en god kommunikation lär vi av varandra och ansvarskänslan stärks, säger Ceyda.

Teamarbete

Kunskapsutveckling - För ökad teamsamverkan och säker vård

Falkenbergs kommun har under flera år använt sig av Senior alert men kände att det var dags för ett
omtag, vilket utförts med stöd av Johanna Tryggvesson, metodutvecklare för äldreomsorgen.
I omtaget har arbetssättet ändrats från att omsorgskontakten utförde riskbedömningen, till att det
nu är Senior alertombudens ansvar. Senior alerts åtgärdsplan och uppföljning är numer en självklar
del av varje teamträff som hålls varje månad, vilket i sin tur stärker teamarbetet. Det har tagits fram
informationsfilmer för nyanställd personal tillgängligt via utbildningsportalen som en introduktion i
Senior alert och en ny utbildning för Senior alertombud. Utbildningsmaterial har skapats som visats
för all legitimerad personal och vård-och omsorgspersonal på särskilt boende.

Teamarbete – Att tillsammans stärka det vårdpreventiva arbetet

Westerberg/Nissabogatan och Nissastrand i Halmstad hittar vi två av Attendos särskilda boende för äldre som består av 6 plan och 113 respektive 72 patienter.
Efter att i våras sett över verksamheten kom man gemensamt fram till att det vårdpreventiva arbetet behövde ges mer utrymme och att det fanns ett stort behov av att öka möjligheten för det multiprofessionella teamet att mötas. Innan omtaget såg man att riskbedömningar utfördes, men uppföljningen varierade och arbetet upplevdes tungrott. I omtaget som har gjorts har det bland annat anställts fler sjuksköterskor och skapats ett rehab-team. Omvårdnadsmötena har fått en annan struktur och samtliga vet vad som förväntas inför mötet.

Senior alertombud – Den förlängda armen i den vårdpreventiva processen

Gläntan i Enköping visar sig Senior alert som en röd tråd i verksamheten. Direkt vid inflyttning ges information om samtyckesblankett till sammanhållen journalföring och det informeras även om Senior alert. Övervägande del av patienterna takar ja till att ingå i kvalitetsregistret då de har fått en tydlig presentation om riskbedömningarnas syfte och hur det hjälper personalen att sätta in åtgärder innan riskerna har skett. Gläntan har fyra avdelningar med respektive 8 patienter och på varje avdelning hittar vi ett Senior alertombud. Ombud som gärna motiverar sina kollegor, har stort engagemang, visar på gott samarbetet i teamet och som har lång erfarenhet och stor kunskap inom vården. Dessutom arbetar de heltid, vilket stärker tillsammansarbetet med Senior alert. Det är ombuden och/eller kontaktpersonen som utför riskbedömningarna.

Senioralert ombud - ett viktigt och inspirerande uppdrag

Limagården i Varbergs kommun hittar vi två Senior alert- ombud på respektive avdelning. Ett ärofyllt uppdrag som på bästa sätt ges möjlighet att utföras med hjälp av planerad tid i schemat. På 6 veckor finns det möjlighet till 2 timmars Senior alert arbete och att möjlighet till tid finns minskar stressen. Som ombud är det skönt att kunna bolla frågor med varandra och vara ett stöd till övriga kollegor i teamet. Vårt uppdrag är både viktigt och inspirerande och vi är ansvariga för att riskbedömningarna kommer in i registret och att stötta brukarens kontaktperson i riskbedömningen, men även att lära tillsammans genom god dialog. Tillsammans ökar vi förståelsen för den vårdpreventiva processen och är aktiva i det dagliga arbetet med ”rätt ögon” på brukaren.

Klicka här för att läsa mer. 

Positivt samtal mellan Senior alert-representanter och Värnamo kommun

Lisbeth Skoog arbetar på kvalitet- och utvecklingsavdelningen i Värnamo kommun där ett av uppdragen är att arbeta med Senior alert på särskilt boende.  Hör henne berätta mer om när Senior alert kom på besök till Lindgården i Rydaholm. Ett positivt tillfälle då teamet fick möjlighet att få hjälp och stöd i riskbedömningen. 

Struktur och systematik

Ansvarskänsla utifrån kundens perspektiv ökar patientsäkerheten

Framgångsfaktorer finns det gott om och struktur och möjlighet att träffas i teamet regelbundet är en förutsättning för Ektorp i Nacka med sina 10 enheter.

En inarbetat struktur, är en fungerande struktur säger Caroline Kumhala, verksamhetschef sedan två år tillbaka. Varje vecka har respektive enhet avsatt 30 minuter för Senior alert. Något som är lika självklart som att matvagnen hämtas ett visst klockslag. Träffarna är alltid multiprofessionella och med hjälp av att koppla upp sig på större skärm, blir hela teamet mer delaktigt. ”Därmed kan vi kapa tvåstegsraketen med att först arbeta på blanketter och sedan in i registret”, säger Caroline. Det skapar helt enkelt ett moment mindre samtidigt som det ökar förståelsen i den vårdpreventiva processen.  

Systematik i vardagen – En riktning i vad kunden behöver

Sjötäppans seniorcenter i Nacka börjar dagen med morgonmöte där en representant från varje avdelning, vaktmästare, administrativ personal, kökspersonal och chef möts för att stämma av dagen. Femton minuter, det är allt som krävs för att vara på banan och börja arbeta för kundens bästa.

Att arbeta systematiskt och strukturerat är något vi gör i samtliga delar här på Sjötäppan. Vi gör det tillsammans i teamet för att få tydliga riktningar i vad kunden behöver. Senior alert har blivit en naturlig del i vardagen och får oss att reflektera över ”varför gör vi det vi gör”, eller egentligen att vi gör det som vi ändå skulle ha gjort.

Kontinuitet och struktur - Rehab gör skillnad i det verksamhetsnära arbetet

Södertälje kommun har tagit fram en rutin för bedömning och på Ljungbacken, Måsnaren och på Mariekällgården hittar vi ett härligt gäng arbetsterapeuter och sjukgymnaster som är högst delaktiga i den vårdpreventiva processen. Vi är en aktiv grupp som tar mycket ansvar säger Emelie, Britta och Anna.

Framgångsfaktorer för vård- och omsorgsboendena är ett väl inarbetat team där det tas ansvar för att riskbedömning utförs, åtgärder sätts in och att dessa kontinuerligt följs upp. När det gäller riskbedömningen så har sjukgymnast/fysioterapeut ansvar för fall, sjuksköterskor för undernäring och ohälsa i munnen och arbetsterapeuten för trycksår. En uppdelning där varje kompetens kommer till sin rätt och där de tillsammans i det kollegiala lärandet kan erbjuda bästa möjliga vård för sina vårdtagare.

Hitta på sidan