Punktprevalensmätning trycksår

Nyheter PPM 2023

Vid årsskiftet 2023-01-01 skedde flera uppdateringar i Senior alert gällande trycksår. De två trycksårskategorierna Icke klassificerbart trycksår och Misstänkt djup hudskada lades till. Likaså sårlokalisationerna Fotrygg höger respektive vänster, Tå höger respektive vänster, Fotsula höger respektive vänster. Utöver dessa tillägg har sårlokalisationen Fotknöl bytt namn till Ankel/Fotknöl. Detta innebär att variablerna i 2023 års PPM för trycksår skiljer sig från tidigare år.

Urvalskriterierna har även de ändrats i årets mätning. För att person ska räknas behöver enheten där personen är inskriven ha varit aktiva med minst en riskbedömning under kalenderåret 2023, fram till datumet för uttag som är 16 november. Anledningen till detta är att det finns enheter som inte meddelar när de avslutar sin verksamhet och heller inte avslutar sina inskrivna personer. Dessa verksamheter och personer har då funnits kvar i Senior alert och inkluderas i PPM Trycksår. Med den nya urvalsmetoden kommer detta att undvikas, vilket innebär att det totala antalet personer i årets mätning är färre än tidigare år. 

Utöver sårkategori och sårlokalisation redovisas information om riskbedömningar, planerade och utförda åtgärder. Resultaten är sammanställda per vårdenhetstyp för kommuner, sjukhus och privat vårdgivare i en Excel på Senior alerts hemsida. Denna Excelfil är en komplettering till rapporterna "Vårdprevention och Utfall" och "Enhetens koll på läget", där resultaten över tid för trycksår, kategorier och åtgärder följs.

Resultat PPM 2023

Punktprevalensmätningen (PPM) för 2023 ägde rum 16 november.

I 2023 års mätning observerades totalt 79 268 personer, varav 77 108 personer inom kommunal verksamhet och 2 160 personer inom regional verksamhet.

För dessa 79 268 personer hade 26,7 % risk för trycksår. Mätningen visade att 4 673 personer hade totalt 6 156 trycksår.

Sammanställning

Resultat kommun

Resultat region

Resultat från tidigare mätningar

 

Information och instruktioner om deltagande i punktprevalensmätningen

Hitta på sidan

Kom i kontakt

Kontakta Senior alert vid frågor och funderingar.

Håll dig uppdaterad

Följ oss via sociala medier och prenumerera på vårt nyhetsbrev.