PPM

Här hittar du information om punktprevalensmätning av trycksår.

PPM-MÄTNINGEN GENOMFÖRdeS DEN 16 NOVEMBER 2023, MED EFTERREGISTRERING TILL DEN 30 NOVEMBER.

Metod 

Senior alerts punktprevalensmätning baseras på antalet personer som är inskrivna i Senior alert. För att delta i mätningen måste enheten där personen är inskriven, ha genomfört minst en riskbedömning under året för mätningen. Senior alert gör sedan ett datauttag som inkluderar pågående trycksår med aktuell sårkategori och sårlokalisation vid datumet för mätningen. Utöver trycksår redovisas information om riskbedömningar samt planerade och utförda åtgärder. Sammanställning görs sedan för kommuner, sjukhus och privata vårdgivare fördelat på vårdenhetstyper. Resultatet redovisas i Excel-format på Senior alerts hemsida och är ett komplement till rapporterna "Vårdprevention och Utfall" och "Enhetens koll på läget", där resultaten för trycksår, kategorier och åtgärder följs över tid.

Vilka deltar i mätningen?

Datauttaget görs för samtliga registrerande enheter och enhetstyper som genomfört minst en riskbedömning under året i Senior alert. Ingen föranmälan krävs. 

 

Hur genomförs mätningen?

  • En hudbedömning genomförs på alla personer som är inskrivna på enheten på bestämt datum. Säkerställ att ni har rätt trycksårsinformation via enhetsöversikten. Klicka på knappen "Trycksår" för att markera alla personer i listan som har pågående trycksår. Stämmer antal personer samt antal trycksår?
  • Via personöversikten kan ni uppdatera status till läkt på de personer som inte längre har trycksår och lägg in eventuella trycksår som saknas. Se även över aktuell kategoristatus och uppdatera vid försämringar. Det finns möjlighet att efterregistrera riskbedömningar, uppföljningar och trycksårsstatus som var aktuella datumet för mätningen.

Här hittar ni en enkel lathund att ha som underlag vid mätningen. 

Hur redovisas resultatet?

Resultatet redovisas på kommun-, sjukhus- och privat vårdgivarnivå på Senior alerts hemsida

Resultatet på enhetsnivå ses under enhetens koll på läget, under fliken resultat.

Hitta på sidan