Svenska HALT

Svenska halt är en mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning i särskilt boende. Syftet är att stödja och stimulera till ett lokalt och regionalt systematiskt kvalitetsarbete.

HALT-mätningen 2023

2023-års HALT-mätning ägde rum veckorna 46 och 47, med möjlighet till efterregistering till och med 8 december. Mätningen genomfördes tillsammans med Folkhälsomyndigheten. I samband med HALT-mätningen genomfördes även ett datauttag i registret för punktprevalensmätning. 

I HALT-mätningen deltog 144 kommuner, sammanlagt 2118 enheter. Totalt antal inkluderade vårdtagare var 20 715.

Ni hittar vårdgivarens resultat för HALT under Resultatfliken, genom att vara inloggad på en enhet som deltagit i mätningen.  Via kommunrapporten- Alla registrerande enheter visas resultat för samtliga deltagande enheter. Ta hjälp av Senior alerts vägledning för att få ut enhetens HALT-resultat. 

Resultatrapporter HALT

Enhetsrapporter 

Enhetsrapport - registrerad enhet inkl. individdata. Redovisar den registrerande enhetens resultat. Rapporten ger möjlighet till djupare analys på enhetsnivå för att identifiera förbättringsområden.

Enhetsrapport - registrerad enhet jämfört mot kommun och riket. Redovisar den registrerande enhetens resultat jämfört mot kommun och riket på enhetstyp och totalt. Jämför enhetens resultat för motsvarande enhetstyper inom kommun på aggregerad nivå och riket. Den ger en bild av hur enheten ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Kommunrapporter

Kommunrapport- kommun totalt jämfört mot riket
Redovisar kommunens resultat jämfört mot riket på enhetstyp och totalt. Jämför kommunens resultat för motsvarande enhetstyp aggregerat på riket och riket totalt. Ger en bild av hur kommunen ligger till i förhållande till andra liknande verksamheter och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.
 

Kommunrapport- alla registrerade enheter
Redovisar resultat på enhetsnivå för respektive enhet inom respektive kommun. Jämför enheters resultat inom en kommun för att se hur enheterna ligger i förhållande till varandra och kan hjälpa till att identifiera potentiella förbättringsområden.

Här ses samtliga enheter i kommunen som deltagit i HALT mätningen.

Nationella rapporter finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. 

 

Hitta på sidan